...

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Academie voor Opstellingen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam “Hylke Bonnema”, gevestigd aan Linnaeushof 66H, 1098KP te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70425086.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Academie voor Opstellingen een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Academie voor Opstellingen en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Academie voor Opstellingen zich heeft verbonden tot het (doen) geven van een cursus, workshop of opleiding, waaronder mede begrepen worden masterclasses en overige trainings- en educatieve programma’s die onder welke benaming dan ook door Academie voor Opstellingen worden aangeboden.
 5. Programma: het geheel van bijeenkomsten dat onderdeel uitmaakt van een opleiding, cursus of workshop. Programma’s kunnen meerdere bijeenkomsten omvatten, maar ook een enkele bijeenkomst.
 6. Bijeenkomst: elke in het kader van een programma door of namens Academie voor Opstellingen aan te bieden en te verzorgen bijeenkomst op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip.
 7. Website: de website van Academie voor Opstellingen waarop deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden aangeboden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Academie voor Opstellingen en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Academie voor Opstellingen is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen binnen het betreffende programma.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Academie voor Opstellingen, binden haar niet. Druk- en zetfouten op de website worden voorbehouden.
 3. Aanmelding voor een programma geschiedt middels de website, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de overeenkomst middels inschrijving op de website wordt aangegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Academie voor Opstellingen de aanmelding van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. De consument die de overeenkomst middels een inschrijfformulier op de website aangaat (hierna aangeduid als “overeenkomst op afstand”), heeft gedurende 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst het wettelijke recht die overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, voor zover de volgende leden van dit artikel dit recht niet uitsluiten.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e- mail of door gebruikmaking van het door Academie voor Opstellingen aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Academie voor Opstellingen. Zo spoedig mogelijk nadat Academie voor Opstellingen in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Academie voor Opstellingen de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Nakoming van de overeenkomst op afstand geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Academie voor Opstellingen een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Academie voor Opstellingen is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Academie voor Opstellingen moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.
 5. De consument heeft geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
  • (a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • (b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Academie voor Opstellingen de overeenkomst op afstand is nagekomen.

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ ANDERS DAN OP GROND VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 1. Voor zolang de consument aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. Voor toepassing van de annuleringsvoorwaarden van dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen jaaropleidingen en programma’s van kortere duur dan jaaropleidingen.
 3. De wederpartij kan de overeenkomst die voorziet in een programma anders dan een jaaropleiding, tot 30 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst kosteloos annuleren. Indien annulering plaatsvindt binnen 30 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Bij annulering van de overeenkomst tot acht weken vóór de eerste bijeenkomst van een jaaropleiding, is de wederpartij € 250,- (excl. btw) verschuldigd. Bij annulering vanaf acht weken tot vier weken vóór de eerste bijeenkomst, is de wederpartij eveneens € 250,- (excl. btw) plus 50% van de eventuele verblijfskosten verschuldigd. Bij annulering vanaf vier weken tot aanvang van de eerste bijeenkomst, is de wederpartij € 250,- (excl. btw) plus de volledige overeengekomen verblijfskosten verschuldigd. Het aanbod vermeldt uitdrukkelijk welk onderdeel van de prijs als verblijfskosten moet worden aangemerkt. Bij annulering na aanvang van de eerste bijeenkomst blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij Academie voor Opstellingen bereikt, geldt als dag van annulering.
 6. Verplaatsing door de wederpartij van een programma is slechts mogelijk na voorafgaand(e) overleg en goedkeuring van Academie voor Opstellingen. Verplaatsing door de wederpartij geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij Academie voor Opstellingen beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken.

ARTIKEL 6. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR ACADEMIE VOOR OPSTELLINGEN

 1. Academie voor Opstellingen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal Academie voor Opstellingen de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Academie voor Opstellingen programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing, doet Academie voor Opstellingen daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Academie voor Opstellingen eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.
 3. Voor door Academie voor Opstellingen in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Academie voor Opstellingen is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Academie voor Opstellingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 1. Academie voor Opstellingen behoudt zich het recht voor de wederpartij die door haar gedrag of anderszins het normale verloop van het programma belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers aan het programma, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten, in welk geval de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Academie voor Opstellingen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds deugdelijke zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
 3. Voorts is Academie voor Opstellingen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Academie voor Opstellingen, op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Academie voor Opstellingen de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Academie voor Opstellingen vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld. Voordat de overeenkomst wordt gesloten met een consument, zal Academie voor Opstellingen de door de consument verschuldigde bedragen (mede) inclusief btw vermelden.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze en binnen de door Academie voor Opstellingen gestelde termijnen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle door de wederpartij verschuldigde bedragen middels vooruitbetaling te worden voldaan vóór aanvang van het betreffende programma en is Academie voor Opstellingen niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling(en) volledig door haar zijn ontvangen.
 3. Gespreid betalen is slechts mogelijk voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. In geval van gespreid betalen is de wederpartij administratiekosten verschuldigd welke uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Ook in geval van gespreid betalen dient het volledige bedrag vóór aanvang van het programma te zijn voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente bedoeld indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Elke deelname aan een programma is voor eigen risico van de wederpartij dan wel deelnemer die door haar is aangemeld. De wederpartij staat ervoor in dat zij c.q. de deelnemer tijdens het programma in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer. De wederpartij staat er voorts voor in dat zij dan wel de deelnemer die door haar is aangemeld, lichamelijk en psychisch gezond is en zelf volledig verantwoordelijk is voor de eventuele nadelige gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Academie voor Opstellingen is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder is Academie voor Opstellingen niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de wederpartij, bijvoorbeeld in geval van het niet vooraf hebben gemeld van mentale of lichamelijke klachten dan wel andere beperkingen die deelname aan het programma bezwaarlijk zouden maken.
 2. Academie voor Opstellingen is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij.
 3. Academie voor Opstellingen is, tenzij dit aan haar kan worden toegerekend, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden van wiens hulp Academie voor Opstellingen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 4. Academie voor Opstellingen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Academie voor Opstellingen draagt geen enkele aansprakelijkheid in verband met een doen of nalaten van de wederpartij of deelnemer naar aanleiding van middels een programma door haar c.q. hem opgedane kennis en vaardigheden. Ter zake de resultaten door de wederpartij of deelnemer te behalen naar aanleiding van programma’s, verbindt Academie voor Opstellingen zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 1. Academie voor Opstellingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeftop schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Academie voor Opstellingen aan de overeenkomst telaten beantwoorden, voor zover deze aan Academie voor Opstellingen toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 2. De aansprakelijkheid van Academie voor Opstellingen is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Academie voor Opstellingen betrekking heeft.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Academie voor Opstellingen, zal de wederpartij Academie voor Opstellingen vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door of namens Academie voor Opstellingen.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Academie voor Opstellingen door verloop van één jaar. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een door of namens Academie voor Opstellingen geleverde prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan Academie voor Opstellingen.

ARTIKEL 10. | PRIVACY

De aan Academie voor Opstellingen door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Academie voor Opstellingen, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief. Mocht de wederpartij geen prijs stellen op informatie over activiteiten, dan kan dit aan Academie voor Opstellingen op de daartoe voorgeschreven wijze worden gemeld.

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Academie voor Opstellingen verstrekte documentatie en opleidings-, cursus- en workshopmaterialen rusten bij Academie voor Opstellingen, voor zover deze rechten niet bij anderen rusten.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academie voor Opstellingen is het niet toegestaan om de documentatie en materialen als bedoeld in het vorige lid in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor opleidingen, workshops, cursussen of andere activiteiten die niet door Academie voor Opstellingen worden verzorgd.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidmateriaal tijdens programma’s door wederpartij en/of derden is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Academie voor Opstellingen.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet hiervan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Academie voor Opstellingen aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
× Hoe kunnen we je helpen? Available from 09:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday